­Privat policy

 
Personlig information Eden Springs avsikt är att ge dig så stor kontroll som möjligt över din personliga information. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg då du besöker vår webbplats. Vid vissa tillfällen kan det dock vara nödvändigt att du lämnar oss personlig information. All personlig information som du lämnar oss (inklusive men ej begränsat till din e-postadress) används för följande syften: 

Sådan personlig information som du ger oss för att kunna ta emot upplysningar från oss (till exempel broschyrer, kataloger) samlar vi in och lagrar. På så sätt är det möjligt för oss att ge dig den begärda informationen. Om du tittar på eller laddar ner information så spårar vi besöket. Genom att spåra ditt besök kan vi ge dig skräddarsydd information och kartlägga vilka delar av webbplatsen som besöks via cookies, se nedan. 

Den information om dig som samlas in eller lagras använder vi endast inom Eden Springs. 

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som inte ingår i Eden Springs. Eden Springs tar inte på sig något ansvar för den personuppgiftspolicy som tillämpas på sådana webbplatser. 

Du kan kontakta Eden Springs om du har några frågor angående vårt sätt att behandla din personliga information (såsom namn, e-postadress). Eden Springs kontaktinformation finns längst ner på sidan. Ifall det finns felaktiga uppgifter har du rätt att korrigera dem. Du är även berättigad (på skriftlig begäran med personlig underskrift, en gång per kalenderår och kostnadsfritt) att få information från oss bland annat om vilken personlig information om dig vi behandlar och varför. 

Cookies 


Det används cookies på Eden Springs webbplats. En cookie är en liten textfil som innehåller textinformation som lagras på din dator. Syftet med användningen av cookies är att förbättra webbplatsens användarvänlighet. 

Det används tre typer av cookies på Eden Springs webbplats, nämligen:

  1. Den första typen sparar filen permanent på din dator och används för att uppdatera webbsidan med information som tillkommit efter ditt senaste besök. Sådan information på webbplatsen som inte har ändrats sedan ditt senaste besök laddas ner lokalt från din dator för att webbplatsen skall kunna öppnas snabbare.

  2. Den andra typen kallas för sessionscookie och används då du är inne och surfar på en webbplats. Den medför en tillfällig informationsöverföring mellan din dator och webbplatsen. Sessionscookies sparas inte permanent på din dator utan försvinner när du stänger av webbläsaren på din dator.

  3. Den tredje typen används i statistiskt syfte, t.ex. för att få reda på antalet besökare på webbplatsens olika delar.

 

Såvida det inte särskilt angivits någon annanstans använder Eden Springs aldrig cookies för att samla in personlig information såsom ditt namn, din e-postadress e.d. Följaktligen sammanställs all den information som samlas in med cookies anonymt. 

Om du inte accepterar att Eden Springs använder cookies på webbplatsen, har du möjlighet att konfigurera din webbläsare genom att ändra dina inställningar och preferenser. På grund av den teknik som används på webbplatsen kommer webbplatsen emellertid inte att fungera som den skall utan cookies. 

Rättsligt meddelande

 
Upphovsrättsskydd 

Innehållet på webbplatsen är upphovsrättsskyddat av (c) 2005 Eden Springs (eller dess dotterbolag och/eller licensgivare). Alla rättigheter förbehålls. Informationen på webbplatsen, inklusive, men ej begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, utom för rent privata ändamål eller då något annat anges, reproduceras, överföras, distribueras eller lagras utan ett föregående skriftligt godkännande från Eden Springs. Det är strängt förbjudet att ändra webbplatsens innehåll. 

Vissa delar av webbplatsen innehåller bilder vars copyright tillhör bildleverantören. 

Varumärken 

Alla märken, företagslogotyper och emblem, som återfinns på den här webbplatsen, till exempel symbolen som visas nedan, tillhör Eden Springs om ej annat anges. 

Inga garantier eller utfästelser 

INFORMATIONEN PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR EDEN SPRINGS GENTEMOT NÅGON PART ELLER FÖR NÅGON FORM AV DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM VI UTTRYCKLIGEN INFORMERATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. 

Eden Springs utfärdar inga garantier eller utfästelser avseende någon annan webbplats som du kan komma åt via den här webbplatsen. Sådana garantier och/eller utfästelser ges endast som en bekvämlighet och innebär inte att Eden Springs accepterar något ansvar för innehållet på eller användningen av en sådan webbplats. Det är dessutom upp till användaren att vidta försiktighetsåtgärder och se till att materialet som används är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och andra skadliga objekt. 

Informationen på webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller felskrivningar. 

Informationen på webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande eller åtagande. 

Informationen som publiceras på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till Eden Springs produkter, tjänster och annat som inte presenterats eller är tillgängliga i ditt land. Vi kan inte garantera att sådan information är korrekt, särskilt på grund av att den ändras hela tiden. Information om specifika krav, tillgänglighet och andra referenser innebär inte att Eden Springs ämnar introducera sådana produkter, tjänster och liknande i ditt land. Kontakta din lokala återförsäljare för fullständig information om produkter, tjänster och dylikt som kan finnas tillgängliga för beställning. 

Kommentarer, frågor eller förslag 

Observera att all information, förslag som inte begärts, idéer och andra bidrag som skickas in bedöms vara icke-konfidentiella och skyddas inte av upphovsrätten. När du skickar information eller material ger du Eden Springs obegränsat och oåterkalleligt tillstånd att använda, visa, presentera, ändra, överföra och distribuera materialet eller informationen, och du ger också ditt medgivande till att Eden Springs för alla syften har rätt att använda samtliga idéer, koncept, all kunskap och alla tekniker du skickar till oss. 

Särskild programvara som finns tillgänglig på webbplatsen 

För all programvara som finns att hämta på den här webbplatsen (”programvaran”) innehar Eden Springs och/eller dess leverantörer copyright. 

Användningen av programvaran styrs av de villkor i licensavtalet, om ett sådant finns, som medföljer eller ingår i programvaran (”licensavtalet”). Om inget annat framgår av licensavtalet får programvaran endast hämtas av slutanvändare. 

Sådan kopiering eller vidaredistribuering av programvaran som inte är tillåten enligt licensavtalet, kan leda till böter, skadestånd eller andra rättsliga åtgärder. 

UTAN NÅGON BEGRÄNSNING AV FÖREGÅENDE ÄR KOPIERING AV PROGRAMVARAN TILL EN ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR YTTERLIGARE KOPIERING ELLER VIDAREDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET. EVENTUELL GARANTI FÖR PROGRAMVARAN FINNS ENDAST ENLIGT VILLKOREN I LICENSAVTALET. FÖRUTOM VAD SOM ANGES I LICENSAVTALET FRÅNSÄGER SIG EDEN SPRINGS HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE PROGRAMVARAN, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.